monument_web

Mokum Kraakt: Woonrechtvaardigheid Nu!

Mokum kraakt. De storm van de wooncrisis is nog lang niet gaan liggen. Door de energie- en inflatiecrisis wordt niet alleen woonruimte maar het dagelijks leven zelf onbetaalbaar. Tegelijkertijd worden vastgoedinvesteerders, huisjesmelkers en speculanten in de watten gelegd, terwijl massatoerisme en gentrificatie een spoor van vernieling door de samenhang van de stad trekken. De Amsterdammers bezwijken onder het gewicht van het grootkapitaal. Mokum kraakt onder het gebrek aan ruimte voor jonge mensen, werkende mensen, arme mensen, gevluchte mensen, bejaarde mensen. Mokum kraakt onder de houdgreep waarin de rijken en de bezitters de stad hebben, die er de zuurstof van ontneemt en zo alternatieve cultuur doet verstikken.

Maar Mokum kraakt ook terug. We leggen ons er niet langer bij neer dat onze stad alleen nog voor de rijken is. Dat de economische en commerciële belangen van grootbezitters allesbepalend zijn. Dat we niet zelf kunnen vormgeven aan onze stad, aan haar cultuur, aan de manier waarop we leven. En dat huizen aan leegstand en verkrotting worden prijsgegeven terwijl de meeste Amsterdammers zo meteen hun woning, hun energie en hun eten niet meer kunnen betalen.

Daarom eisen wij woonrechtvaardigheid. De huidige crisis is een crisis voor de precaire massa. Voor de bezitters is het een feest. Zij dansen op het ritme van stijgende vastgoedprijzen en het gerinkel van de kassa bij elk verkocht luxeappartement. Voor ons de woonlasten, voor hen de woonlusten. We kunnen dit niet langer toestaan. We hebben woonrechtvaardigheid nodig als we een betaalbare stad—een betaalbaar leven—willen.

Mokum kraakt voor woonrechtvaardigheid. We kraken Nieuwezijds Voorburgwal 302, een pand van de beruchte vastgoedeigenaar Hagedoorn. Al jaren laat deze leegstandskoning dit rijksmonument verwaarlozen om ermee te speculeren. Terwijl hij dit pand kapotbezit, kraken wij het terug naar herstel. Deze nieuwe vrijplaats noemen we Het Monument: een monument voor wat er mogelijk is wanneer de Amsterdammers het heft in eigen handen nemen. En vanuit hier lanceren we onze eisen. We eisen woonrechtvaardigheid: een huurplafond voor álle woningen; véél meer sociale huurwoningen; onteigening van huisjesmelkers; de afschaffing van tijdelijke huurcontracten; verplichte isolatie van woningen betaald door verhuurders; het stoppen van segregatie door gentrificatie ; een verbod op leegstand en verkrotting. En de legalisering van kraken. We hebben woonrechtvaardigheid nodig. Niet volgend jaar, maar nu. We roepen iedereen die lijdt onder de wooncrisis op met ons te strijden voor woonrechtvaardigheid!

Housing justice now!

The city is cracking at the seams. The housing crisis is far from over. On top of that the energy and inflation crises are causing daily life as such to be unaffordable. At the same time, real estate investors, landlords and speculators are being pampered while mass tourism and gentrification are wrecking the liveability of the city.

The people of Amsterdam are succumbing under capital’s dead weight. Mokum is succumbing under the lack of space for young people, working people, poor people, refugees and old people. Mokum is succumbing under the stranglehold of the rich and the proprietors and the slow suffocation of alternative culture.

But Mokum fights back. We no longer accept that our city is for the rich only. That the economic and commercial interests of real estate owners are unassailable. That we can no longer give shape to our own city, its culture, the way that we live. And that living space is wasted on vacancy and neglect when most Amsterdammers may soon not be able to afford their flats, their energy or their food.

And that’s why we demand housing justice. The current crisis is a crisis for the precarious masses. For real estate owners it is a party. They dance on the rhythm of skyrocketing real estate prices and the sound of the cash register pinging for each luxury apartment sold. Our overly costly lives are their livelihoods. We can no longer tolerate this. We need housing justice if we want an affordable life and city. 

We’re squatting for housing justice. We’re squatting Nieuwezijds Voorburgwal 302, a property owned by notorious real estate owner Hagedoorn. For years this Vacancy King has purposefully neglected this national monument in order to speculate on its value. While he owns it to ruin, we squat it back to recovery. We call this newly reappropriated free space The Monument: a monument to that all that is possible when the people of this city take matters into their own hands. And from here we make our demands.

We demand housing justice: a rent cap for all housing; drastic increase of social housing; expropriation of big landlords; abolishment of temporary rental contracts; mandatory insulation of housing paid for by landlords; a stop to segregation by gentrification; prohibition of vacancy and neglect. And the legalisation of squatting.

We need housing justice. Not next year, but now. We call on everybody who is suffering from the housing crisis to join us in the struggle for housing justice!


FinalLinoCMYK_2?resize=800 Download

FinalLinoCMYK_22?resize=800 Download

FinalLinoCMYK_23?resize=800 Download

FinalLinoCMYK_24?resize=800 Download

FinalLinoCMYK_25?resize=800 Download

Help een handje, kraak een pandje! Know empty buildings in Amsterdam? Visit our empty housing hotline. Follow what we do on Instagram or Twitter and email mokumkraakt@riseup.net for anything else. Xoxo